Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ P ] : +84 (0)903 888 431[ E ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ Mở Cửa (6-21/8/2019)

  • 12:00 - 17:00 - Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  • Hoặc liên hệ sắp xếp cuộc hẹn với Thư 0937 112 341.