Pham Dinh Tien_In Progress_Version 2 of 4_2021_Dong_Bronze_About 97 cm height (4)
Phạm Đình Tiến
Đang sáng tác (phiên bản 2#4)
Đồng
About 97 cm height
Pham Dinh Tien_In Progress_Version 2 of 4_2021_Dong_Bronze_About 60 cm height (1)
Phạm Đình Tiến
Đang sáng tác (phiên bản 2#4)
Đồng
About 60 cm height
Today_Version-1-of-3_2028_Bronze_20-x-10-x-10-cm
Phạm Đình Tiến
Hôm Nay (phiên bản 2 #3)
Đồng
20 x 10 x 10 cm
75252863_1035791606812855_3256213400874647552_n
Phạm Đình Tiến
Chuyển (phiên bản 1#3)
Đồng
34 x 18 x 22 cm
73102530_756970561469317_3159883331739320320_n
Phạm Đình Tiến
Chuyển (phiên bản 1#3)
Đồng
34 x 18 x 22 cm
71567987_437465696969998_2546135941114757120_n
Phạm Đình Tiến
Chuyển (phiên bản 1#9)
Inox
40 x 50 x 20 cm
Pham-Dinh-Tien_20
Phạm Đình Tiến
Cuộn
Nhựa, đồng
150 x 140 x 160 cm
Pham-Dinh-Tien_17
Phạm Đình Tiến
Chuyển
Đồng
20 x 30 x 18 cm
Pham-Dinh-Tien_16
Phạm Đình Tiến
Thứ 2
Đồng
10 x 20 x 8 cm
Pham-Dinh-Tien_10
Phạm Đình Tiến
Thứ 2
Đồng
10 x 20 x 8 cm
Pham-Dinh-Tien_15
Phạm Đình Tiến
Ngày Trống
Sắt
170 x 80 x 80 cm
Pham-Dinh-Tien_14
Phạm Đình Tiến
Ngày Trống
Sắt
170 x 80 x 80 cm
Pham-Dinh-Tien_12
Phạm Đình Tiến
Kén
Gốm
15 x 20 x 50 cm
Pham-Dinh-Tien_11
Phạm Đình Tiến
Ngày Trống
Sắt
170 x 80 x 80 cm
Pham-Dinh-Tien_19
Phạm Đình Tiến
Thời Cũ
Sắt
90 x 50 x 50 cm
Pham-Dinh-Tien_9
Phạm Đình Tiến
Ngày Mốt
Đồng
20 x 20 x 25 cm - SOLD
Pham-Dinh-Tien_8
Phạm Đình Tiến
Thời Cũ
Sắt
90 x 50 x 50 cm
Pham-Dinh-Tien_7
Phạm Đình Tiến
Tháng 2
Gỗ
30 x 30 x 5 cm
Pham-Dinh-Tien_2
Phạm Đình Tiến
Hướng
Sắp đặt - Tổng hợp
200 x 150 x 160 cm
Pham-Dinh-Tien_5
Phạm Đình Tiến
Tháng 6
Chất liệu tổng hợp
20 x 15 x 70 cm
Pham-Dinh-Tien_6
Phạm Đình Tiến
Tháng 7
Chất liệu tổng hợp
100 x 100 x 140 cm
Pham-Dinh-Tien_3
Phạm Đình Tiến
Tháng 7
Chất liệu tổng hợp
100 x 100 x 140 cm
Pham-Dinh-Tien_
Phạm Đình Tiến
Ngày Mơ
Gốm
20 x 40 x 18 cm
Pham-Dinh-Tien_13
Phạm Đình Tiến
Trọng Lực (phiên bản 2)
Đồng
20 x 18 x 38 cm - SOLD
1 IMG_6918
Phạm Đình Tiến
Ngày Mốt (Phiên bản 3#3)
Đồng
20 x 20 x 25 cm - SOLD
Pham-Dinh-Tien_4
Phạm Đình Tiến
Người
Đồng, sắt
35 x 35 x 50 cm
autumn
Phạm Đình Tiến
Mùa Thu
Inox
20 x 20 x 55 cm