Phien Ban Cua Nghe Si_Replica Of Artist _2019_Mix media_80 x 68 cm
Lưu Tuyền
Phiên Bản Của Nghệ Sĩ
Chất liệu tổng hợp
80 x 68 cm
LT_Kinh Thành_Old Citadel_2021_Mix media_85 x 139 cm
Lưu Tuyền
Kinh Thành
Chất liệu tổng hợp
85 x 139 cm
LT_Kinh Thanh_Old Citadel_2021_Mix media_65 x 55 cm
Lưu Tuyền
Kinh Thành
Chất liệu tổng hợp
65 x 55 cm
LT_Co Be Van Khan Do_The Girl With Red Turban_2020_Oil on canvas_100 x 100 cm
Lưu Tuyền
Cô Bé Vấn Khăn Đỏ
Sơn dầu trên canvas
100 x 100 cm
LT_Khuon Mat Moi_New Face_2021_Mix media _80 x 80 cm
Lưu Tuyền
Khuôn Mặt Mới
Chất liệu tổng hợp
80 x 80 cm
4cacbda23528f576ac39
Lưu Tuyền
Khuôn Mặt Cũ
Chất liệu tổng hợp
90 x 105 cm