Họ Vẽ Họ

Khai mạc: 1 tháng 10 năm 2010, 18:00 - 21:00 giờ

1- 22 tháng 10 - năm 2010

Inivitation-1
Họ Vẽ Họ là triển lãm nhóm tranh tự hoạ của các hoạ sỹ Lê Kinh Tài, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Lương Lưu Biên, Mạc Hoàng Thượng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Châu Giang và Nguyễn Thuý Hằng.

Inivitation-1
Họ Vẽ Họ là triển lãm nhóm tranh tự hoạ của các hoạ sỹ Lê Kinh Tài, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Lương Lưu Biên, Mạc Hoàng Thượng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Châu Giang và Nguyễn Thuý Hằng.

Inivitation-1
Họ Vẽ Họ là triển lãm nhóm tranh tự hoạ của các hoạ sỹ Lê Kinh Tài, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Lương Lưu Biên, Mạc Hoàng Thượng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Châu Giang và Nguyễn Thuý Hằng.

Xem thêm

Rút gọn