Nguyen-Quoc-Trung_Blue-Space-3_2017_Oil-on-canvas_70-x-160-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 1
Sơn dầu trên canvas
70 x 160 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Moment_Khoanh-Khac_2017_Oil-on-canvas_70-x-160-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 2
Sơn dầu trên canvas
70 x 160 cm - SOLD
Nguyen-Quoc-Trung_Red-Space-1_2016_Oil-on-canvas_90-x-90-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 5
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Blue-Space-4_2017_Oil-on-canvas_70-x-160-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 3
Sơn dầu trên canvas
70 x 160 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Yellow-Space_Oil-on-canvas_75-x-120-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 4
Sơn dầu trên canvas
75 x 120 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Red-Space-3_2017_Oil-on-canvas_75-x-120-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 6
Sơn dầu trên canvas
75 x 120 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Blue-Space-6_2017_Oil-on-canvas_75-x-120-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 7
Sơn dầu trên canvas
75 x 120 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Red-Space-2_2017_Oil-on-canvas_90-x-90-cm
Nguyễn Quốc Trung
Ethereal 9
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Blue-Space-5_2017_Oil-on-canvas_75-x-120-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 10
Sơn dầu trên canvas
75 x 120 cm
Nguyen Quoc Trung_Blue Space 1_2016_Oil on canvas_90 x 90 cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 11
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
Nguyen Quoc Trung_Smoke Color 2_Mau Khoi 2_2017_Oil on canvas_90 x 90 cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 15
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Blue-Space-2_2017_Oil-on-canvas_70-x-160-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 8
Sơn dầu trên canvas
70 x 160 cm - SOLD
Nguyen-Quoc-Trung_Smoke-Color-3_Mau-Khoi-3_2017_Oil-on-canvas_70-x-160-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 14
Sơn dầu trên canvas
70 x 160 cm
Nguyen-Quoc-Trung_Smoke-Color-1_Mau-Khoi-1_2017_Oil-on-canvas_90-x-90-cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 13
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
Nguyen Quoc Trung_ Ethereal 12_2017_Oil on canvas_75 x 120 cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 17
Sơn dầu trên canvas
75 x 120 cm
Nguyen Quoc Trung_ Ethereal 17_2017_Oil on canvas_75 x 120 cm
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 18
Sơn dầu trên canvas
75 x 120 cm
18119961_10154861224193855_1627286780_o
Nguyễn Quốc Trung
Thiên Tiên 16
Sơn dầu trên canvas
230 x 110 cm - SOLD