Nguyen Trong Minh_Kiet Suc_ Exhausted_2018_Oil on canvas_200 x 100 cm
Nguyễn Trọng Minh
Kiệt Sức
Sơn dầu trên canvas
200 x 100 cm