Hạ Đỏ
Red Summer
2019
Gouache trên lụa
Gouache on silk
80 x 80 cm
Tạ Duy
Hạ Đỏ
Gouache trên lụa
80 x 80 cm
IMG_2337
Tạ Duy
Dưới Vòm Xanh 3
Gouache trên lụa
80 x 80 cm
Dưới Vòm Xanh 2
Beneath The Foliage 2
2019
Gouache trên lụa
Gouache on silk
80 x 80 cm
Tạ Duy
Dưới Vòm Xanh 2
Gouache trên lụa
80 x 80 cm
Ta-Duy_-Trang-Lu_Opaque-Moon_2019_Gouache-on-silk_80-x-80-cm
Tạ Duy
Trăng Lu
Gouache trên lụa
80 x 80 cm
Trang-Lanh_-Cold-Moon_2019_Gouache-on-silk_80-x-80-cm
Tạ Duy
Trăng Lạnh
Gouache trên lụa
80 x 80 cm
Mua-Vang_-Golden-Season_2019_Gouache-on-silk_80-x-80-cm
Tạ Duy
Mùa Vàng
Gouache trên lụa
80 x 80 cm
Duoi-Vom-Xanh_-Beneath-The-Foliage_2019_Gouache-on-silk_80-x-80-cm
Tạ Duy
Dưới Vòm Xanh
Gouache trên lụa
80 x 80 cm
Blue-Night_Dem-Lam_2019_Gouache-on-silk_80-x-80-cm
Tạ Duy
Đêm Lam
Gouache trên lụa
80 x 80 cm